Oferta logopedyczna dla dzieci

Indywidualna oferta logopedyczna obejmuje:
 1.  Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy
 2.  Diagnoza i terapia wad wymowy, tzw. dyslalii, w tym:
  •  Seplenienia – nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż.
  •  Kappacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski K
  •  Gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski G
  •  Betacyzmu - nieprawidłowa realizacja głoski B
  •  Lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski L
  •  Rotacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski R
  •  Mowy bezdźwięcznej – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. B – P, D – T, G – K.
 3.  Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji (autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, alalia, afazja, zespół Downa, porażenie mózgowe i inne)
 4.  Profilaktyka zaburzeń mowy:
  •  Ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy
  •  Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
 5.  Konsultacje logopedyczne i jednorazowe porady – (skierowane do rodziców konsultacje mające na celu sprawdzenie stanu mowy dziecka oraz porady dotyczące stymulacji rozwoju mowy dziecka)