Regulamin

ZASADY FUNKCJONOWANIA  CENTRUM LOGOPEDYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO „PLANETA LOGUSIA”
 1. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 21:00 oraz  w soboty                   w godzinach 8:00 - 16:00.
 2. Centrum prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Zajęcia odbywają się w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 4 w profesjonalnie wyposażonym gabinecie oraz w formie ON-LINE.
 4. W sytuacjach tego wymagających prowadzimy zajęcia w domu Pacjenta.
 5. Diagnozy i zajęcia terapeutyczne prowadzone w naszym Centrum są odpłatne.
 6. Oferta i cennik zajęć znajdują się na stronie internetowej Centrum.
 7. Zespół Centrum posiada pełne kwalifikacje i niezbędne certyfikaty do prowadzenia oferowanych zajęć.
 8. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach na stałe przypisanych dla konkretnego Pacjenta.
UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
 1. Wszelkie zapytania oraz chęć uczestniczenia w zajęciach należy zgłaszać drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Rodzic/Opiekun, Pacjent zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej Pacjenta oraz podejmowanych równolegle terapii.
 3. Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest diagnozą, z którą zapoznany zostaje Rodzic/Opiekun, Pacjent.
 4. O doborze stosowanych podczas terapii ćwiczeń i oddziaływań decyduje terapeuta dostosowując je do aktualnych potrzeb i możliwości rozwojowych Pacjenta.
 5. Terapeuta na bieżąco informuje Rodzica/Opiekuna, Pacjenta o przebiegu i postępach terapii.
 6. Rodzic/Opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może sugerować opuszczenie jej lub pozostanie, jeśli będzie miało to wpływ na przebieg terapii.
 7. Istnieje możliwość obecności na zajęciach osoby trzeciej wskazanej przez Rodzica/Opiekuna np. niani, przedszkolanki, nauczyciela wspomagającego.
 8. Wymagana jest systematyczna praca Rodzica lub Opiekuna z dzieckiem, Pacjenta w domu, według zaleceń terapeuty. Rodzic lub Opiekun, Pacjent ponosi wszelką odpowiedzialność za brak postępów w terapii w sytuacji gdy nie wykonuje zalecanych ćwiczeń w domu.
 9. Rodzic/Opiekun lub Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty udzielonych na piśmie lub ustnie. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
 10. Przed rozpoczęciem zajęć należy umyć ręce / zdezynfekować.
 11. Niezależnie od pory roku, ze względu na utrzymanie higieny, wszystkich Pacjentów w sali terapeutycznej obowiązują buty zmienne, nie można uczestniczyć w zajęciach na bosaka.
 12. Pacjentom zapewniamy dostęp do środków higienicznych (np. środki do dezynfekcji rąk, chusteczki higieniczne, ręczniki itp.).
ROZLICZANIE ZAJĘĆ
 1. Płatność za zajęcia przyjmowana jest jednorazowo za cały miesiąc z góry przelewem na konto - po wystawieniu przez Centrum rachunku.
 1. Centrum wystawia rachunki imienne dla Rodziców/Opiekunów, Pacjenta oraz dla instytucji, w tym fundacji, stowarzyszeń i przedszkoli.
 2. Istnieje możliwość zapłaty w formie przelewu przez instytucje (np. w sytuacji rozliczeń przez fundację).
 3. Rodzic/Opiekun, Pacjent ma obowiązek przed rozpoczętym miesiącem zgłosić terapeucie planowane nieobecności na terapii.
 4. Rodzic/Opiekun, Pacjent ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jednak nie później niż na 24 godziny przed ich terminem.
 5. W przypadku zajęć odwołanych przez Rodzica lub Opiekuna, Pacjenta w terminie krótszym niż 24 godziny ponosi on 50% kosztów zajęć. W przypadku niepojawienia się Pacjenta na zajęciach bez wcześniejszego uprzedzenia ponosi on 100% kosztów zajęć.
 6. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani obniżenia odpłatności.
 7. Przez odwołanie zajęć rozumie się osobiste lub telefoniczne powiadomienie terapeuty                 o nieobecności, sms uznaje się za ważny tylko w chwili otrzymania informacji zwrotnej od terapeuty.
 8. Pacjent nie ponosi kosztów zajęć, które się nie odbyły z winy terapeuty.
 9. Nieprzestrzeganie przez Rodzica/Opiekuna powyższych zasad lub powtarzająca się nagminnie nieobecność, mogą być powodem wypowiedzenia świadczenia usług terapeutycznych.
INFORMACJE DODATKOWE
 1. Centrum prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców w zależności od zgłoszonych potrzeb.
UWAGI KOŃCOWE
 1. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi, zapytania należy kierować do właściciela Centrum.
 1. Potrzebę uzyskania dodatkowych zaświadczeń i opinii należy zgłaszać z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem terapeucie prowadzącemu lub właścicielowi Centrum.