Oferta pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom, u których występują różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się za pomocą odpowiednich oddziaływań specjalistycznych. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka. Brak osiągnięć w szkole, częste niepowodzenia przeważnie wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci:
 • o inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna;
 • z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych;
 • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji;
 • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych;
 • z zaburzeniami mowy;
 • z zaburzeniami zdolności matematycznych;
 • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.
Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.

Celem terapii pedagogicznej jest

 • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
 • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów
 • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji - dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej na wskutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech

W ramach terapii pedagogicznej oferuję:

 • Terapię dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
 • Terapię dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania ( dysleksja, dysgrafia)
 • Terapię dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia)
 • Terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)
 • Uzupełnianie braków dydaktycznych po dłuższej absencji dziecka w szkole
 • Korepetycje przedmiotowe nadrabiające zaległości szkolne
 • Przygotowanie do trzecioteściku
 • Przygotowanie dzieci przedszkolnych do pójścia do szkoły (zapewnianie dzieciom tzw. „dobrego startu”
 • Terapie dzieci z zaburzeniami rozwoju takimi jak Autyzm, zespół Aspergera